TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR OKULLARI KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR OKULLARI KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

Muğla Yatırım Birliği Sağlık Eğitim Gıda İnş. Emlak Enerji  Pet. Ürn.Oto. Taş.Teks.San. ve Tic. A.Ş  (Teknoloji ve Kültür Okulları) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler Okulumuzca alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Teknoloji ve Kültür Okulları ile tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Muğla Yatırım Birliği Sağlık Eğitim Gıda İnş. Emlak Enerji  Pet. Ürn.Oto. Taş.Teks.San. ve Tic. A.Ş  dir.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Teknoloji ve Kültür Okulları ve tüm bağlı İş birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, okulumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

3.1. Öğrenci ve Yasal Temsilci Verileri:

Öğrencilere ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, fotoğraf, öğrenci numarası gibi gerekli bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir.

Öğrencilerin yasal temsilcilerine ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, banka hesap bilgisi gibi gerekli bilgiler ve indirim sağlanması için diğer çocuklarına dair isim ve kimlik bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.2.Ziyaretçi Verileri:

Teknoloji ve Kültür Okulları ve diğer birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır.

Güvenlik amacıyla Teknoloji ve Kültür Okulları ve diğer birimlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri,kimlerle görüşecekleri bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.3. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

Okulumuzun üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların(temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri,

TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR OKULLARI KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

taşınmaz tapusu gibi malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir.

İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.

Kişisel verileriniz, Okulmuzun hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, okula kayıt yapılabilmesi, ölçme değerlendirme dahil eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Okulumuzun hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, okulumuzun ve faaliyetlerinin tanıtılması, okulumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi,öğrenci kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, Okul’un Eğitim hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için Okul’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Okul tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Okul içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; Okulumuzun iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına, bağlı olduğu şirketine; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Okulumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; Milli Eğitim Bakanlığı,İstanbul İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi merciler, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR OKULLARI KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi "TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR OKULLARI Emirbeyazıt mahallesi. 37 sokak. No.4 Menteşe  - MUĞLA / TÜRKİYE " adresine ıslak imzalı olarak veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.